Makro & Nature Photography

Johanniskraut, Hypericum perforatum
Johanniskraut, St. Johns Wort, Hypericum perforatum; © K Martens, June 1999 
Index
Home